Özsu Balık
Özsu Balık Dil Değiştirme İkonu

Kurumsal Yönetim

 • Komiteler
 • Politikalar

  DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

  1.       Kuruluş

  Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (“Şirket”) 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında Denetimden Sorumlu Komite’nin (“Komite”) kurulmasına karar verilmiştir.

  2.       Amaç

  Komite’nin başlıca amacı, Şirket’in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket’e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket’in bağımsız denetiminin, Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite aynı zamanda Esas Sözleşme, SPKn, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat uyarınca kendisinden beklenen görevleri de yerine getirir.

  3.       Komitenin Yapısı ve Üyelik Kriterleri

  • Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
  • Komite üyelerinin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir.
  • Komite’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
  • Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
  • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

  4.       Görev ve Sorumluluklar

  Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve sorumlulukları :

  • Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması,
  • Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetlerin kapsamının belirlenmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi,
  • Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunun ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerin değerlendirilmesi,
  • Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları;

  bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerinin değerlendirilmesi,

  • Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması,
  • Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.
  • SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek olan diğer görevleri yerine getirmek

  5.       Komite Toplantıları ve Raporlama

  • Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
  • Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
  • Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiziki toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiziki veya elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Denetimden Sorumlu Komite’nin üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
  • Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından saklanır.
  • Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları Yönetim Kurulu’na sunar.
  • Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
  • Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

  6.       Yürürlük ve Tadil

  Denetimden Sorumlu Komite’nin işbu çalışma esasları 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

  Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
  Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
  Meral Tekin Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  Muhsin Fuat Payzın Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

  1.      Kuruluş

  Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (“Şirket”) 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”) kurulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

  2.      Amaç

  Komite’nin temel amacı, Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.

  3.      Komite’nin Yapısı ve Üyelik Kriterleri

  • Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki Yönetim Kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinden oluşur.
  • Komite’nin Yatırımcı İlişkilerini Bölümü yöneticisi haricinde iki üyeden oluşması halinde her ikisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi haricinde ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite’nin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite’ye üye olabilir.
  • Komite’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
  • Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
  • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

  4.      Komite’nin Görev ve Sorumlulukları

  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Görev ve Sorumlulukları :

  • Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
  • Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarının gözetir.
  • Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komite’nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığının kontrol eder,
  • Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmalar yapar,

  4-A.      Aday Gösterme Komitesi Konusundaki Görev ve Sorumlulukları :

  • Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
  • Yönetimin ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
  • Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir,
  • Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunar.

  4-B.      Ücret Komitesi Konusundaki Görev ve Sorumlulukları:

  • Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetiminin yapar,
  • Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

  5.      Komite Toplantıları ve Raporlama

  • Komite kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
  • Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
  • Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiziki toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiziki veya elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
  • Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından saklanır.
  • Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları Yönetim Kurulu’na sunar.
  • Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
  • Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

  6.      Yürürlük ve Tadil

  Kurumsal Yönetim Komitesi’nin işbu çalışma esasları 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

  Kurumsal Komite Üyeleri
  Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
  Meral Tekin Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  Muhsin Fuat Payzın Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
  Yasemin Yanık Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
  Emre Kavaklı Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

   RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

   1.      Kuruluş

   Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (“Şirket”) 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) kurulmasına karar verilmiştir.

   2.       Amaç

   Komite’nin amacı, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

   3.       Komitenin Yapısı ve Üyelik Kriterleri

   • Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız üyelerden seçilir.
   • Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer
   • Komite’nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
   • Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
   • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

   4.       Görev ve Sorumluluklar

   Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları:

   • Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
   • Risk yönetim sistemlerinin etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
   • SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite’ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,

   5.       Komite Toplantıları ve Raporlama

   • Komite, her iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa toplanır.
   • Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
   • Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiziki toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiziki veya elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
   • Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenli bir şekilde saklanır.
   • Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları Yönetim Kurulu’na
   • Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
   • Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

   6.       Yürürlük ve Tadil

   Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin işbu çalışma esasları 10.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

   Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri
   Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
   Muhsin Fuat Payzın Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
   Hasan Taygan Komite Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
   Meral Tekin Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

   BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

   Bilgilendirme Politikası, Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (“Özsu Balık”, “Şirket”) ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı bilgilendirmelere ilişkin esasları belirler. Bu Politika 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

   1.       AMAÇ

   Bilgilendirme Politikasında amaç, tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyumlu olarak geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla, pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan aktif, şeffaf ve etkin bir iletişim sağlamaktır.

   2.       YETKİ VE SORUMLULUK

   Bilgilendirme Politikası, Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunulur. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) kamuya açıklanır.

   Şirket’in Bilgilendirme Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, KAP’ta ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) yayımlanır.

   3.       BİLGİLENDİRME ESASLARI

   a)      Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları

   Özsu Balık, SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla, aşağıdaki yöntem ve araçları kullanabilir.

   • KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu
   • KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları
   • Şirket’in kurumsal internet sitesi (ozsubalik.com.tr)
   • Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
   • Yatırımcı toplantıları
   • Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
   • SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar
   • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
   • Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

   b)      Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

   Özsu Balık’ın finansal tabloları ve dipnotları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı şekilde ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek SPK’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde düzenlenen esas ve usuller doğrultusunda KAP’ta ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Aynı şekilde üç ile dokuz aylık finansal tablolar da Şirket tarafından hazırlanarak anılan Tebliğ’de belirtilen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

   Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak KAP’ta açıklanır. KAP’ta açıklanan Şirket’in finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Özsu Balık kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

   c)       Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

   Faaliyet raporunun içeriği sermaye piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve süresi içinde KAP ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

   d)      Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler ve Sermaye Piyasası Katılımcılarıyla İletişim

   Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya bu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer tarafından gerçekleştirilebilir.

   Şirkete gelen sorular ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır. Söz konusu sorulara cevap olarak daha önce kamuya açıklanmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirket Genel Müdürü, Muhasebe ve Finans Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi söz konusu ihtiyacı ele alarak Şirketin Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirirler. Bu çalışma grubunun yaptığı değerlendirme neticesinde uygun görmesi halinde Şirketimize bu kapsamda yöneltilen soruların cevapları kamuya açıklanır. Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu ve Genel Müdür tarafından görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandırmaya yetkili değillerdir. Şirkete iletilen sorular ve bilgi talepleri öncelikle Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.

   Şirket, kendisi hakkında hazırlanmış olan analist raporlarını; talep halinde, yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek amacıyla, kamuya açık veriler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer alan fikir, tahmin, beklenti ve yorumlar söz konusu kişi ve kurumlara aittir ve şirketin veya yönetimin fikir, tahmin, beklenti ve yorumlarını yansıtmaz.

   e)      İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

   İdari sorumluluğu bulunan kişiler; Özsu Balık Yönetim Kurulu Üyelerini veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ifade etmektedir. İçsel bilgilere erişimi olan idari sorumluluğu bulunan kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre Şirketin iş ve faaliyetlerinin sadece sınırlı bir kısmı hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmek ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeleri yapmakla görevlidir.

   f)        Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

   Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmak kaydıyla paylaşılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir.

   Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

   g)      Kurumsal İnternet Sitesi

   Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde Özsu Balık’ın kurumsal internet sitesi olan (www.ozsubalik.com.tr) pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

   Özsu Balık kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü için ayrı bir bölüm oluşturulmuş olup, bu bölüme ilişkin güncellemelerin yapılması Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğundadır.

   Yapılması durumunda yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanır. Özsu Balık kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve kurumsal internet sitesinde yayınlamaz. Ayrıca bu raporları doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

   Öte yandan Şirket, yatırımcılarının elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-mail adresi (yatirimciiliskileri@ozsubalik.com.tr) oluşturulmuş durumdadır.

   h)      Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

   Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığının öğrenilmesi halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

   Şirket tarafından, doğrulama gerekliliğinin değerlendirilmesinde, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

   i)        İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

   Şirket, çıkarlarının zedelenmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek koşulları oluşturmak suretiyle Özel Durumlar Tebliği’ndeki usul ve esaslara uymak kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek amacıyla her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket söz konusu içsel bilgileri kamuya açıklar. Şu kadar ki, açıklaması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

   Şirket, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte tedbirler alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişileri, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yazılı olarak bilgilendirilir.

   ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş KAR DAĞITIM POLİTİKASI

   Özsu Balık Üretim A.Ş kar dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) (“Tebliğ”) ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

   Amaç

   Kar dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kar dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kar dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

   Şirket, kar dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

   Yetki ve Sorumluluk

   Kar Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kar Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) yayımlanır.

   Kar Dağıtım İlkeleri

   Şirketimiz ilke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Bu çerçevede Şirketimiz, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek yıllık net karın en az %20’sini nakit ve/veya bedelsiz şeklinde kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Şirketimiz 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %25’ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmektedir.

   Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizde kar payı imtiyazına sahip pay bulunmamaktadır.

   TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

   Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısının yapıldığı mali yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

   Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

   Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddesinde kar dağıtımına ilişkin esaslara yer verilmektedir.

   ÜCRET POLİTİKASI

   Ücret Politikası’nın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

   1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

   Yönetim kurulu üyelerinin tamamı ya da bir kısmı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında farklı uygulamalara gidilmesi mümkündür.

   Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı. Pay opsiyonları veya şirketin performansına sayalı ödeme planları kullanılmaz.

   İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

   Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Genel Kurul’da belirlenen sabit ücrete ek olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.

   Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

   2- İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının Belirlenmesi:

   İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalardır (araç ve akaryakıt bedeli, vb.).

   Baz ücret piyasadaki makroekonomik veriler, şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, şirketin genel ücret politikası, şirketin uzun vadeli hedefleri sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri dikkate alınarak belirlenir.

   Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

   Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

   Şirket’in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) yayımlanır.

   BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

   Bağış ve Yardım Politikası, Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

   Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-

   19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin (“Esas Sözleşme”) ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

   Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

   Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinin 11/f bendinde bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

   “Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.”

   Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

   Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket kurumsal internet sitesinde (www.ozsubalik.com.tr) yayımlanır.

   TAZMİNAT POLİTİKASI

   Personelin tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları gibi hakların uygulanmasında yasal şartlar esas alınır.

   Bu kapsamda;

   Kıdem Tazminatı: İş akdi sona eren personele İş Kanunu’nda gösterilen esaslar dahilinde kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatına esas olan hizmet süreleri, İş Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Bir tam yılı doldurmayan personele kıdem tazminatı ödenmez.

   İhbar Tazminatı: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi çerçevesinde, belirsiz süreli iş sözleşmeleri yasal ihbar sürelerine uyulmaksızın Şirketimiz tarafından sona erdirilen personele ihbar tazminatı ödenmektedir.

   ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

   ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş yönetimi, işini ulusal ve uluslararası kabul görmüş çalışma standartlarına ve insan haklarına uygun şekilde yönetmeye kendini adamıştır.

   Çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, yerel toplum ve misafirlerimizin kanalında yasal hak ve sorumlulukları önemsiyoruz.

   Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet göstermekte olan Tesisimiz de bu süreçle ilgili tüm bilgilendirmeyi çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni de içine alan uluslararası süreçlerin bir bütünü olarak yaklaşıyoruz.

   AYRIMCILIK

   Ayrımcılığa müsamaha etmeyiz.

   Irk, cinsiyet, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın,  tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olarak çalışmaktayız.

   Kişisel özellikler, mevki veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İşyerinde veya işyeri dışında, iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz bizim için kabul edilemezdir.

   ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

   Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine sağlarız.

   İşe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır.

   ÇOCUK İŞGÜCÜ

   Çocuk işçi çalıştırmayız.

   Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklarız. İş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.

   ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

   Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünün karşısındayız.

   İŞYERİ GÜVENLİĞİ

   Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir işyeri sağlarız.

   Çalışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlıyoruz.

   Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir.

   Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürebilmek için çalışıyoruz.

   TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

   İşimizi yürüttüğümüz yerlerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz.

   İşimizi yaparken savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, Kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve dikkate Alındığı bir ilişki kurarız. Yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturulabildiğine inanıyoruz.

   ÖRGÜTLENME

   Yasal sınırlar içinde örgütlenme ve sendikalaşma özgürdür.

   Çalışanlarımızın misilleme veya tehdit korkusu taşımadan bir işçi sendikasına katılma, işçi sendikası oluşturma veya işçi sendikasına katılmama hakkına saygı duyarız.

   Yasalarca tanınmış bir işçi sendikası tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt ederiz.

   ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

   Ücret politikamızı ve özlük haklarımızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturuyoruz.

   Operasyonlarımızı ücret ve çalışma saatleri hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütürüz.

   Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

   ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş faaliyet gösterdiği lokasyonlarda haftalık azami çalışma saatlerini aşmamak için yerel yasal çalışma saatlerine uymaktadır.

   Çalışanların düzenli molalar, izinler yapması ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmasına çok önem verilmektedir.

   Ücret belirleme süreci, ilgili sektörlere ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi bir şekilde ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulur. Sosyal yan haklar dahil olmak üzere tüm ücretler, geçerli yasa ve yönetmeliklere göre ödenir.

   KİŞİSEL GELİŞİM

   ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş Şirketleri, çalışanlarına yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. İnsan sermayesini değerli bir kaynak olarak gören ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş şirketleri, çalışanlarını iç ve dış eğitimlerle destekleyerek onların kapsamlı şekilde kişisel gelişimleri için çaba gösterir.

   ÇEVRE SORUMLULUĞU VE SU KAYNAKLARI

   Değer zincirimiz kapsamındaki arazi ve su kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel uygulamalarla ele alıyoruz. Çevre Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız. Su kaynakları hususunda(6)temel kurala uyumu hedefliyoruz

   Bu temel kurallar; Doğrudan faaliyetlerde Su Kullanımını Asgariye İndirme, Tedarik Zinciri ve Su Havzası Yönetimi, Birlikte Hareket, Kamu Düzeni, Toplumun Katılımı ve Şeffaflık ’tır.

   YÖNLENDİRME VE RAPORLAMA

   Tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişime değer verilen ve saygı duyulan işyerleri yolunda ilerliyoruz.

   YETKİ VE SORUMLULUKLAR

   ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika ‘ya uymaktan ve ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş şirketlerinin ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politikadaki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika ‘ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

   Bu Politika’ya, yürürlülükteki mevzuata veya ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. İş Etiği İlkeleri’ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bildirimlerinizi aşağıda belirtilen Şirket’in etik hatları aracılığıyla iletmelisiniz:

   Mail :insankaynaklari@ozsubalik.com.tr

   Sürdürülebilirlik raporumuzun bir parçası olan Çalışan ve İnsan Hakları Politikamızı sizlerle paylaşmaktan onur duyarız.