Özsu Balık
Özsu Balık Dil Değiştirme İkonu

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, Özsu Balık Üretim A.Ş. (“Özsu Balık”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Özsu Balık, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

– hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

– paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hâlini koruyarak,

– belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

– işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve

– ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

I. Kişisel Verilerin Toplanması

 1. İnternet Sitesi Üzerinden

Tarafınıza ait kişisel veriler, www.ozsubalik.com.tr internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Verileriniz Özsu Balık kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.

 1. Kamera Kayıtları Aracılığıyla

Özsu Balık’ın meşru menfaatinin korunması çerçevesinde işyeri içerisinde güvenliğin sağlanması, işyerine giriş ve çıkışların denetlenmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla belirli lokasyonlarda kamera kaydı alınmaktadır. Kayıt alınan birim ve bölgelerde bu hususta bilgilendirme yapılmaktadır. Özsu Balık bünyesinde Ses kaydı alınmamaktadır.

II. Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Hukuka Uygunluk Sebebine Dayalı İşleme

Özsu Balık şirketine ait kurumsal e-posta adreslerini kullanarak gönderilen e-postalar ve bu e-postaların ekindeki belgeler, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen ve işletilen uygulamalar aracılığıyla yurtdışındaki sunucularda muhafaza edilmektedir. E-posta hesabınız aracılığıyla yapacağınız iletişimde, size veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri içeren bilgiler bulunması durumunda, bu verilerin yurtdışına aktarılmasına ve yurtdışındaki Microsoft Corporation sunucularında muhafaza edilmesine rıza vermiş olacaksınız. Dolayısıyla, Özsu Balık kurumsal e-posta hesaplarına gönderim yaparken, gönderilen içerik ve eklerin yurtdışı sunucularda depolanmasına rıza vermiş olursunuz. E-posta ve eklerinin Microsoft Corporation’ın yurtdışındaki sunucularında saklanmasına rıza göstermiyorsanız lütfen kişisel verilerinizi e-posta yolu haricindeki iletişim kanalları aracılığıyla (telefon, fax, fiziksel) iletiniz.

III. Otomatik İşleme

Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla otomatik olarak işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

 1. KVKK’nın 8/2(a) Maddesine İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

Özsu Balık, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma için zorunlu olması hâlinde rızanıza ihtiyaç olmadan kişisel verilerinizi,

(a) sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Özsu Balık’ın bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcısı olan tedarikçileri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ve/veya hizmet alınan üçüncü şahıslara ve

(b) emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) bendi uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hâlleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti ile kurumsal işyeri e-posta adresi üzerinden iletişim hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft Corporation isimli firma ile paylaşılmaktadır.

Özsu Balık, ayrıca LinkedIn, Facebook, Twitter vb. sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır. Bu uygulamaları kullanmanız hâlinde, kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldıklarıyla ilgili daha fazla bilgi için bu uygulamaların gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz.

V. Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Özsu Balık, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve azami ölçüde almaktadır.

Özsu Balık, https://www.ozsubalik.com.tr/ web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler ve/veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürenin sona ermesi durumunda kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilmektedir.

VI. Çerez Kullanımı

https://ozsubalik.com.tr/cerez-politikasi/

VII. Haklarınız

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VIII. Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Özsu Balık, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikasının yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden haberdar olunması için, Kullanıcılara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

IX. İletişim

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunun 13. Maddesinde yazılı veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de düzenlenen yöntemlerle şirkete iletmeniz durumunda; şirketimiz, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.ozsubalik.com.tr/ internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla / İZMİR adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir veya (ozsubalik@hs03.kep.tr )  KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.