Özsu Balık
Özsu Balık Dil Değiştirme İkonu

Veri Sorumlusu

İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Özsu Balık Üretim A.Ş. (“Özsu Balık”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10’da öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, siz değerli site ziyaretçilerimizin kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda “İletişim” sekmesinde yer alan “Bize Yazın” bölümü aracılığıyla kimlik (ad, soyadı), iletişim (e-posta, telefon) ve iletmek istediğiniz mesaj ve işlem güvenliği (IP numaranız, trafik bilgileriniz, log kaydı vb.) gibi verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenmektedir.

Bunun haricinde kişisel verileriniz niteliğinde olan çerezlerin detayı için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz sizlerden gelen talep ve şikayetlerin takibinin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi ve gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi gibi amaçlarıyla işlenmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda sınırlı olarak ve Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde internet sitesi ve bilişim desteği sunan hizmet sağlayıcılarımız ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve başkaca üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Özsu Balık’a başvurarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen taleplerinizi içeren başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak aşağıdaki adreslerimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

 

Posta Adresi                     : Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İzmir
E-posta Adresi                 : info@ozsubalik.com.tr
KEP-Adresi                       : ozsubalik@hs03.kep.tr